۱۶ مهر ۱۳۹۸

اردوی فرهنگی ـ ورزشی دبستان خرد تهران

۷ شهریور ۱۳۹۸

نشست نقد و ارزیابی زمین بازی کودک طراحی شده در پردیس (باغ طوطی)

۲۲ تیر ۱۳۹۸

اردوی کودک و مادر مجموعه «بیت طیب»