۱۶ تیر ۱۳۹۸

اردوی فرهنگی ـ تفریحی دانش آموزان انجمن اسلامی شهر تهران